Stichting Kiwanis Fonds Vught

Stichting Kiwanis Fonds Vught

Stichting Kiwanis Fonds Vught 

Opgericht op 2 november 2007

Fiscaal nummer: 818635460

KvK nummer: 17213572

NL72 Rabo 0141 8314 80 Stg Kiwanis Fonds Vught

Doelstelling
Het verschaffen casu quo doen verschaffen van specifieke en gerichte materiële hulp aan kinderen in Vught, die in behoeftige omstandigheden verkeren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het fonds is een van de invullingen die Kiwanis Club Vught geeft aan het motto van de internationale Kiwanis organisatie: "serving the children of the world".

Het fonds verleent geldelijke ondersteuning in schrijnende individuele gevallen waarbij kinderen uit Vught zijn betrokken en waar andere mogelijkheden niet of niet meer aanwezig zijn. Het gaat hierbij steeds om incidentele hulp. Middels zogenaamde aangevers komen aanvragen bij het bestuur terecht. Het bestuur beslist dan op de aanvragen. 

De activiteiten van het fonds worden zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten van andere instellingen op het gebied van armoedebestrijding. Het fonds neemt ook deel aan het Armoede Overleg Vught (AOV), dat vier maal per jaar plaatsvindt. De ondersteuning die het fonds geeft blijft vanwege de privacy van de betrokkenen bijna per definitie buiten de publiciteit.

Financiële Middelen
De financiële middelen van het fonds zijn afkomstig van Kiwanis Club Vught, particuliere donaties en schenkingen van ondernemers.

Correspondentieadres
Frederik Hendriklaan 5

5263 AW Vught

Bestuur
Jean van Zinnicq Bergmann - voorzitter

Guus van Woesik - penningmeester

Liesbeth Blomjous - lid

Ineke Pennings - lid

Voor meer informatie mail naar vught@kiwanis.nl

Beloningsbeleid
Het fonds heeft geen personeel in dienst en er worden geen beloningen of vergoedingen toegekend. De bestuursleden verrichten alle operationele taken, daarbij soms geassisteerd door vrijwilligers.

Deel deze post